Så hanterar vi din information

Tillgängligt men med dina rättigheter i fokus

Sammanfattning:

För att viktig journalinformation skall finnas tillgänglig för din vård deltar vi i journaldelning via nationella patientöversikten (NPÖ). I NPÖ deltar många vårdgivare i landsting och kommuner. Exempel på information som ingår är sammanfattande journalanteckningar, labsvar, läkemedel och diagnoser. För att någon ska få ta del av denna information måste du först ge ditt samtycke. Om du inte längre vill vara med i NPÖ kan du kontakta vår patient­vägledare. Patientvägledaren kan på din begäran spärra eller låsa upp din journal i NPÖ.

För att förbättra vårdens kvalitet samt stödja forskning och utveckling samverkar vi på Huddinge Ortopedi med biobank och ett flertal kvalitets­register. Under din vistelse hos oss kan det hända att vi samlar in uppgifter om dig och din vård till dessa. All medverkan i register följer sekretess­lagstiftning och patientdatalag. Du har alltid möjlighet att tacka nej. Även i efterhand kan du välja att få alla dina uppgifter raderade.

Sammanhållen Journal / Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Ändamål och syfte:

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient, t.ex. allergier, överkänslighet och vilka läkemedel du tar. Denna information kan finnas hos olika vårdgivare på olika platser. Oftast kan du själv redogöra för din sjukdomshistoria i samband med besök men det kan finnas tillfällen i akuta lägen när du inte själv kan svara eller inte minnas. Information kan också vara viktig för att planera din vård eller följa upp efter ett vårdtillfälle.

Vem kan ta del av informationen:

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient, t.ex. allergier, överkänslighet och vilka läkemedel du tar. Denna information kan finnas hos olika vårdgivare på olika platser. Oftast kan du själv redogöra för din sjukdomshistoria i samband med besök men det kan finnas tillfällen i akuta lägen när du inte själv kan svara eller inte minnas. Information kan också vara viktig för att planera din vård eller följa upp efter ett vårdtillfälle.

Att delta i NPÖ

Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra någonting.

Om du inte vill vara med i NPÖ kan du kontakta vår personal. Du får då mer information om spärrar och en blankett för skriftlig anmälan. Du kan också direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster spärra delning i NPÖ.

Att delta i biobank

Vad är en biobank?

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då man behöver lämna prover, oftast blodprov eller vävnadsprov. Ibland sparas prover i en så kallad biobank efter att ha analyserats. De allra flesta rutinprover sparas dock inte.

En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader. Proverna ska gå att koppla till den person de kommer ifrån.

Vad är syfte och ändamål med en biobank

Det främsta skälet till att prover sparas är att man som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Så är det till exempel med många infektionssjukdomar eller vid uppföljning av cancersjukdomar.

Biobanker behövs också för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och för kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. I forskning är biobanker värdefulla tex för att studera både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar.

Hur skyddas prover och uppgifter i en biobank

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prover. Alla personuppgifter skyddas av sekreteslagen och patientdatalagen.

Hur skyddas prover och uppgifter i en biobank

Man har alltid rätt att ändra sig, men ett prov som har slängts är borta för alltid. Om man är osäker och vill tänka över sitt beslut kan det vara bra att samtycka till att spara provet tills vidare. Man kan senare när som helst ändra sig genom att skicka in en nej-talong som man kan få i samband med provtagningen. Man kan också ladda ned och fylla i en nej-talong på Nationella biobanksrådets webbsajt, Biobanksverige.

Ytterligare information:

Kvalitetsregister:

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill Huddinge Ortopedi rapportera uppgifter om dig till nationella kvalitetsregister. För varje register finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som sköter ­registret.

Ditt deltagande är helt frivilligt och om du önskar avstå medverkan eller har frågor om kvalitetsregister, vänligen kontakta oss.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vård mellan olika sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättrings­arbete. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vård och behandling och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt person­nummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling, dina provresultat o.s.v. Exakt vilken information som samlas in skiljer sig mellan de olika registren.

Sekretess

Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från registren om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i kvalitetsregistren skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem